2019. július 5., péntek

Amint az Atya szeretett engem... 365 gondolat a papság évére

A Föld Eucharisztiája

A meghaló és feltámadó Jézus kétségkívül a kozmosz átalakulásának legfőbb oka.

Szent Pál révén azonban azt is tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy Krisztus szenvedését mi, emberek teljesítjük be (vö. Kol 1, 24) és hogy a teremtés Isten fiainak a megnyilvánulását várja (vö Róm 8, 19). Isten az emberek együttműködését is várja, akik az Eucharisztia által krisztusivá váltak, hogy közreműködjenek a kozmosz megújulásában.

Azt mondhatnánk tehát, hogy az eucharisztikus kenyér erejéből az ember az univerzum “eucharisztiájává” válik, abban az értelemben, hogy Krisztussal, földbe vetett magként, előmozdítja az univerzum átváltozását.

Ha ugyanis az Eucharisztia az ember feltámadásának eszköze, nem lehetséges-e, hogy az Eucharisztia által átistenült emberi test arra van rendelve, hogy elbomoljon a földben és így közreműködjék a kozmosz megújításában?

Nem jelenthetjük-e ki tehát, hogy halálunk után Jézussal mi leszünk a Föld Eucharisztiája?

A föld “megesz” minket, ahogy mi az Eucharisztiát. Nem azért, hogy földdé alakítson minket, hanem, hogy az átalakuljon “új éggé és új földdé”. (...)

Az Eucharisztia megvált és Istennel egyesít minket. Mi, meghalva, közreműködünk a kozmosz átformálásában.

Chiara Lubich

A lélek sötét éjszakái

Istennek célja van az életünkkel, és ez nem korlátozódik csupán a földi életünkre.

Vannak pillanatok, amikor igazán mérgesek vagyunk Istenre, vagy teljesen lehangoltak, vagy egészen becsapottnak érezzük magunkat, mert úgy tűnik, mintha Isten nem tenne semmit...

De ha kihasználjuk a megzavarodottság e pillanatait – „a lélek sötét éjszakáit”, ahogy a misztikusok nevezik –, akkor Istennel való kapcsolatunk mélyebbé válhat.

A hitem felszínes, hogyha csak akkor dicsérem Istent, amikor süt a nap.

David Watson

Az áldozat új értelme

Jézus halálának mint áldozatnak az értelmezése egyre nagyobb jelentőséget kapott a hitben, hogy kifejezze ennek az eseménynek mély értékét. Azonban az is világos, hogy egy ilyen értelmezés alapján újra kell gondolni az áldozatról alkotott képünket. Az állatok vérével végzett rituális ceremónia helyett az emberi történelemnek olyan kegyetlen és valós eseménye zajlott, amelyben Jézus minden emberségével jelen volt. Engedelmeskedett Istennek, és odaajándékozta önmagát testvéreiért, egészen a halálig.

Ebben az „áldozatban” nem egy erre szánt állatot „szenteltek” rituálisan Istennek, hanem maga az ember alakult át Jézusban. Ez azt jelenti, hogy az ember kapcsolata Istennel újjászületett, s ezzel egyszersmind új képességet is kapott arra, hogy közösségben éljen embertársaival. Így jött létre az Új Szövetség.

Albert Vanhoye: A papság régen és ma

Jelentőség és valóság

A klérusnak hirdetnie kell az Igét, de az igehirdetés nem Isten Igéjének formája, hanem csak közvetítése annak. Az Evangélium nem a prédikációért van, és nem a szószéki igehirdető idézeteket tartalmazó kincsesbányája: a prédikációnak van az Evangéliumba bevezető funkciója.

A közvetítés fontos a katekizmusban és a keresztény tanítás minden kiszolgáltatója számára.

Ugyanez érvényes más szinten a liturgiára, annak egészében és részeiben egyaránt: amilyen fontos, hogy a keresztény nép Krisztus szenvedésének emlékét méltó módon ünnepelje, annyira szükséges, hogy a nép minden szertartáson keresztül azonnal felfedezze annak jelentését és valóságát, és soha ne azt lássa végcélként, hogy a szertartásnak milyen szépnek és méltónak kellene lennie.

Hans Urs von Balthasar: Papi lét

Mária szolgálata

A megváltás egyetemes üdvrendjén belül Mária Krisztus szolgálati helyét foglalja el. Ahol megjelenik Krisztus, ott ő is jelen lesz valamilyen formában. S ahol ő megjelenik, ott szükségszerűen teljességgel jelen van Krisztus is. Szolgálatán keresztül Máriának az a feladata, hogy a világnak elvigye és ajándékozza Krisztust.

A napkeleti bölcsek Édesanyja ölében találtak rá a Megváltóra. Ugyanígy a pásztorok is. Ez nem akármilyen esemény, hanem valamiképpen szimbólum. Itt áll előttünk a Szent Szűz: fülébe cseng az Angyali Üdvözlet, ajkain a Magnificat, karján a Gyermek, szívében a hét tőr, feje fölött a lángnyelvek. Lehet-e tökéletesebben megfesteni képmását?

Amellett, hogy Krisztus-hordozónak nevezzük őt, Istenszülőnek is nevezhetjük. Az a feladata, hogy megszülje Krisztust ott, ahol befogadják.

Josef Kentenich

Vonzó Egyház

Az Egyház mint szeretetközösség arra kapott meghívást, hogy Isten szeretetének – Aki maga is Közösség – a dicsőségét tükrözze vissza, s ezzel az embereket és a népeket Krisztushoz vonzza.

Az Egyház nem a prozelitizmus, hanem vonzereje által növekszik, miként Krisztus is „mindenkit magához vonz” szeretetének erejével.

Az Egyház akkor lesz vonzó, amikor éli a közösséget, mert Jézus tanítványai arról ismerhetők fel, hogy úgy szeretik egymást, ahogyan Jézus szerette övéit (vö. Róm 12,4-13; Jn 13,34).

Az aparecidai konferencia záródokumentuma, 2007

Nincsenek megjegyzések: