2019. május 6., hétfő

Kalkuttai Szent Teréz anya idézetek

Az alázat és az ima is egy szellemből és egy nyelvből fakad: Isten titkából. Mert Isten nagy és mély titokban él.


Az élet csodálatos szépség;
Az élet megvalósítandó álom;
Az élet játék, amit játszani kell;
Az élet fájdalom, amit le kell győzni;
Az élet dal, hogy daloljuk;
Az élet kaland, mellyel szembeszállunk…
Végül hozzáteszem: Az élet élet, amelyet meg kell menteni.


Biztos vagyok abban, hogy Jézus szeret engem? És abban, hogy én szerem Őt? Ez a meggyőződés olyan, mint a napsugár, amely a fatörzsön át fölszívja a nedvet és kivirágoztatja a bimbókat. Ez a meggyőződés a szikla, amelyre lelki és szellemi életünknek épülnie kell. Hogyan juthatunk erre a meggyőződésre? Ismernünk kell Jézust, szeretnünk kell Jézust, szolgálnunk kell Jézust. Az imádságon, az elmélkedésen át ismerjük meg Őt – és a hétköznapi kötelességeken keresztül.


Elsősorban akkor leszünk szentek, ha megszabadítjuk szívünket a tisztátalanságtól és önzéstől. Így leszünk képesek arra, hogy szeressük Jézust, és hogy jelenlétét megéljük életünkben. Másodsorban minden hamisságtól, veszélyes olvasmánytól meg kell szabadítani szellemünket – még ha csak kíváncsiságból is vennénk kézbe. Óvakodnunk kell a meggondolatlan ítéletektől. Így megengedjük Jézusnak, hogy közöttünk lakozzék. Végül harmadsorban, sohasem támadhatunk magunk és mások ellen: sohasem lehetünk tisztátalanok testben és lélekben.


Emlékezzetek rá: a tiszta szív meglátja Istent. Kérem az Urat, hogy mindnyájan emlékezzetek erre, és meggyőződéssel gyakoroljátok minden nap, hogy semmi se szakíthasson el benneteket Krisztus szeretetétől. Ez a meggyőződés bizonnyal nagy szentséghez vezet. És ha szentek lesztek, imává alakíthatjátok munkátokat. A szentség gyümölcse, hogy – bár a világban élünk – meg tudunk maradni szemlélődőnek.


Így vagy úgy, de ezen a világon mindenkinek engedelmeskednie kell valakinek. Miért van annyi szétesett család? Mert a feleség nem fogadja el, hogy engedelmeskednie kell férjének, és a férj sem fogadja el, hogy engedelmeskednie kell asszonyának. A munkavállalók azért engedelmeskednek, mert rá vannak szorítva, különben oda a munkahelyük. Az engedelmesség nem tréfa, hanem áldozat: mi Jézus szeretetéért tesszük.


Jézus hűséges és személyes barátságán keresztül gyöngéd és szerető benső kapcsolat születik és él közöttünk. Ő személyes barátságra törekszik, abban van jelen. Nem kell semmit sem magyarázni: minden itt van, csak be kell fogadni, föl kell fogni elmélyülve, csendbe térten, elmélkedve. Az Oltáriszentségben van az erő, és ez köt össze. Ha ezt megértjük, életünk gyökeresen megváltozik… És az örökkévalóságot fogjuk hirdetni.


Kármel Kis Virága azt mondta: „Én labdácska szeretnék lenni a Kis Jézus kezében: egy labda, amit Ő elhajít vagy szétvág, hogy megnézze, mi van benne. Uram, én ez a labda szeretnék lenni.” Így egyszerű. Mi viszont engedetlenségünkkel mindent összekuszálunk és túlbonyolítunk.


Krisztus barátságát adja egész életünkre. Hűséges és személyre szóló barátságot. Társai leszünk a gyöngédségben és szeretetben. Ő adja nekünk az egész életen át tartó barátságot. A hosszú, hűséges és személyes barátságot. Pontosan ezt. Szeretete határtalan.


Személyes tapasztalatom alapján mondhatom Nektek, hogy ahányszor csak engedelmeskedtem, mindig nagy béke, és óriási áldások szálltak reám. Mindig nagyon komolyan vegyétek az engedelmességet. Az engedelmesség a javatokra szolgál.


Tegyetek úgy, hogy családotokba megérkezhessen a mi Urunk, és veletek együtt lélegezhessen. Jézus megígérte, hogy szívébe vési azok nevét, akik Szent Szívének tiszteletét terjesztik a világon. Jézus nem csap be bennünket: nevünk be van írva az Ő szívébe.


Teréz Anya szeretete áldást és imát küld mindannyiótoknak. Gyógyuljatok és szentelődjetek meg az imán keresztül, amely szelíd és alázatos szívből fakad. Mert az alázatos szív meg is tisztul egyben. Kérjük Jézustól a kegyelmet, hogy szentek lehessünk, miképpen Ő maga szent volt. Kegyelmet, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket. Úgy tudjuk legjobban kimutatni Isten iránt érzett hálánkat, ha határozottan fölajánljuk magunkat a lélekben és szellemben való növekedésre a kölcsönös szeretet és a szegények iránti szeretet által.
http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/7
A szeretetet gyakrabban szoktuk dicsérni, mint gyakorolni. (Fosdick)


Az a vallásosság, mely csak tömegmozgalmak tüntetéseiben tud részt venni, de a mindennapi élet feladatai közben nem található, többet árt Isten országának, mint az őszinte hitelesség.


Az ember csak kellemetlenséget okoz másoknak, ha nem ismeri a saját képességei korlátait. (O 'Casey)Az emberek valóban értelmetlenül cselekszenek. Azokkal a szabadságokkal, melyek az övék, nem élnek; s olyat követelnek, ami nem övék... (Kierkegaard)Az Úr gyermekei szilárdan állnak. Nem azért, mert földbe gyökerezett a lábuk, hanem mert az Úrban gyökerezik az életük. Micsoda különbség!
Az igaz emberről az első zsoltárban azt olvassuk, hogy olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét. De mi ne a gyümölcsre koncentráljunk, hanem a gyökerekre! A Lélek gyümölcseit megteremjük, ha lelkünk belegyökerezett az Istenbe!

Katona Béla


 Dönts megfontoltan és jól! Úgy tudod megkülönböztetni az Isten szerinti jót a rossztól, ha minden nap olvasod a Bibliát, az életedre szóló használati utasítást és engeded, hogy Isten szent igéje átformálja a szívedet, gondolataidat, és tovább vezessen téged. Földi életednek legnagyobb ajándéka, hogy ma még választhatod Jézus Krisztust. A holnap már nem biztos. (Molnár Róbert)


„Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből, amit megígért szolgája, Mózes által.” (1Kir 8,56b)

Ha Isten törvényei szerint élünk, megáld az Úr, megóv minden ellenségtől, kimenekít a veszélyből, és örvendező életet nyújt nekünk. Ígéreteiben bátran bízhatunk, azokban nem csalódhatunk, mert nem gyarló ember mondta, hanem a tökéletes és mindenható Úristen. Hit által már most is megkaphatjuk Isten szabadítását, békéjét. Hagyatkozzunk rá, engedjük, hogy vezesse életünket!
(Juhászné Szabó Erzsébet)


„Féljétek az Urat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok!” (1Sám 12,24)

Az istenfélelem annyit tesz: tudom, ki ő, s tudom, ki vagyok én. Ennek a tudásnak pedig következményei vannak. Ő, a nagy, cselekszik; én, a kicsi, belesimulok a tervébe. Ő, a hatalmas, rendezi a világot, hogy én, a gyenge elrendezhessem – vele – a magam kis világát. Ő, a mindenható, foglalkozik velem, hogy ne tehetetlen ember legyek. Ő, a szent lehajol hozzám, hogy én, a bűnökkel és gondokkal terhelt, kikerüljek a gödörből. Ha az ő szolgálatába állok, napról napra nagyobb csodákat láthatok.
(Hafenscher Károly [ifj.])


Kereszt nélkül olyan a keresztyén, mintha Krisztus nélkül akarna keresztyén lenni.

Gyökössy Endre

„Krisztus mondja: „Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet?”” (Mt 18,12b)

A juhát kereső ember képében Isten szeretete rajzolódik elénk. Ő nem nézi közönyösen az eltévedt ember vészterhes önállósodását. Utánunk jön, hogy el ne vesszünk sem az ő, sem egymás számára. Türelmesen és fáradhatatlanul keres bennünket egyenként, amíg meg nem talál.
(Dr. Bácskai Károly)


„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1)

…a hatalmas templom tele volt hívőkkel és a zene szerelmeseivel. Amikor az orgonaművész befejezte csodás hangversenyének utolsó tételét is, a rövid csönd után az épületet földrengésszerű taps rázta meg. A művész csendes mosollyal kiállt a karzat mellvédjére, és mutatóujjával felfelé mutatott. A vastaps közepette csak a szájáról tudtuk leolvasni, amit mond: „Soli Deo gloria”, egyedül Istené a dicsőség…
(Sághy Balázs)


Nincs annyi ördög a pokolban, amennyi kicsavarhatná egy imádkozó édesanya kézéből a fiát


Úgy érzed néha, nem kellesz már a világnak, leróttad neki adósságodat, nincs már szükség rád. Szeretnél már „elmenni”. Talán már környezeted sem szorul rád, sőt lehet terhükre is vagy. De Istennek még kellesz! Rád szorul, hogy teljesítse tervét. Miért nem lehetne még szándéka veled? Szükség van még rád itt a földön, a lelkek érdekében: segítened kell őket megmenteni szenvedéseddel, imáiddal.
De gondolj magadra is: érett vagy -e már annyira, hogy édes gyümölcsként hullass Atyád ölébe? Egyszer majd nem lesz már rád szüksége Istennek itt a földön: akkor halsz meg. Addig pedig fogadd el az életet és élj.