2019. április 12., péntek

Szent II. János Pál gondolatai

A lelkiismeretvizsgálat a személyes lét egyik legjelentősebb tevékenysége. Általa szembesül ugyanis minden ember tulajdon életének valóságával, és fedezi föl, hogy cselekedetei mennyiben távolodtak el az eszménytől, amit maga elé tűzött.


A rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával együtt.


A szegénység minden formája kihívás a keresztény szeretet számára.


A Szűzanya minden kegyhelye a béke és a kiengesztelődés helye.


Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi személy nem válhat dolgok, gazdasági rendszerek, a technikai civilizáció, a fogyasztói szemlélet, a könnyű sikerek rabjává. Az ember nem válhat saját, gyakran céltudatosan gerjesztett hajlamai és ösztönei rabjává sem. Ezzel a veszéllyel szemben védekezni kell. Az embernek képesnek kell lennie arra, hogy éljen saját szabadságával, és az igazi értékeket válassza. Ne engedjétek rabságba ejteni magatokat! Ne engedjétek, hogy elcsábítsanak benneteket holmi hamis értékek, féligazságok, csillogó délibábok, amelyektől később kiábrándultan csalódással, sebzetten, sőt talán magatok mögött egy összetört élettel fordultok majd el.


Az Üdvözítő missziója, amelyet az Egyházra bízott, még nagyon messze van beteljesedésétől. Az eljövetele utáni második évezred fordulóján, az egyetemes emberiséget tekintve, ez a küldetés még csak a kezdeténél tart, és ez arra kötelez minket, hogy állítsuk minden erőnket ennek a küldetésnek szolgálatába.


Isten nagyon jól ismeri teremtményeit! Tudja, hogy szeretetének mind nagyobb megnyilvánulása végülis fölébreszti a bűnösben a bűn utálatát.


Megértettem, mi a kizsákmányolás, és a szegény, az elnyomott, a társadalom peremére szorult, védtelen ember oldalára álltam. A világ urai nem mindig néznek jó szemmel egy ilyen pápára. Időnként egyenesen ellenségesen tekintenek rá – az erkölcsi alapelveket érintő kérdések miatt is. Azt kívánnák például, hagyja jóvá az abortuszokat, a fogamzásgátló eszközök használatát, a válásokat – amit a pápa nem tehet meg, mivel Isten azt a feladatot bízta rá, hogy védelmezze az emberi személyt, a személy méltóságát és alapvető jogait, amelyek között az élethez való jog az első helyen áll.


Minden nevelőnek, szülőnek, de lelkipásztornak is szeretnie kell azt, ami a fiatalság lényege.


„Tegyetek meg mindent, amit mond” (Jn 2,5) – ezek a szavak azt jelentik: hallgassátok Fiamat, Jézust, kövessétek útmutatásait és bízzatok Benne. Tanuljatok „Igent”-t mondani Istennek életetek minden helyzetében. Olyan bátorító üzenet ez, amelyre mindannyiunknak szükségünk van. „Tegyetek meg mindent, amit mond”. E szavak által Mária mindenekelőtt saját életének legmélyebb titkát tárta fel előttünk. E szavak mögött ő maga áll. Az ő egész élete valóban egyetlen nagy „Igen” az Úr szavára.http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/10

Vianney Szent János gondolatai

A jó Isten ezt fogja mondani halálunkkor: „Miért bántottál meg engem, amikor annyira szeretlek?” … Milyen kár megbántani a jó Istent, aki sosem tett velünk mást, mint jót! És kedvében járni a sátánnak, ki nem tud mást tenni, mint rosszat…


A szentekben nem volt gyűlölet és nem volt keserűség; ők mindent megbocsátottak, és mindig úgy találták, hogy a jó Istennel szemben elkövetett vétkeikért sokkal többet érdemelnének. De a rossz keresztények gyakran zúgolódnak és zsörtölődnek.


A Szentlélek által vezetett ember számára úgy tűnik, a világ nem is létezik. A világ számára pedig úgy tűnik, hogy Isten nem létezik.


Aki menekül a kereszttől, az összetört akar maradni; aki vágyódik a kereszt után, az többé nem érzi annak keserűségét.


Az imádság megszabadítja lelkünket az anyagtól, felemeli a magasba, mint léggömböt a meleg levegő.


Milyen öröm fogta el az apostolokat Krisztus Urunk föltámadása után a Mester láttára, akit annyira szerettek! Így kellene örülnünk minden szentmisén, amikor átváltoztatáskor megpillantjuk Krisztus Urunkat.


Mivel a jó Isten szeretetének szentségében önmagát akarta nekünk adni, azért már előre hatalmas, olthatatlan vágyat oltott szívünkbe, amelynek csak Ő tud eleget tenni… - Mi e nagy szentség mellett olyanok vagyunk, mint aki nagy kincs mellett szegény marad, pedig csak a kezét kellene kinyújtania!


Olyan a kereszt az ég felé vezető úton, mint szép kőhíd a patak fölött, hogy át lehessen kelni. Azok a keresztények, akik nem szenvednek, csak gyenge, törékeny fahídon kelnek át, amely minden pillanatban leszakadással fenyeget lábuk alatt.


Szeretnétek bepillantani az ember szívébe? Hallgassátok meg, amikor felebarátjáról beszél!


Tegyétek meg, gyermekeim, hogy amikor éjjel fölébredtek, odahelyezkedtek lélekben az oltár elé, és elmondjátok krisztus Urunknak: „Istenem, íme itt vagyok! Jöttem, hogy imádjalak, dicsőítselek, áldjalak, köszönetet mondjak neked, szeresselek téged, és őrséget álljak előtted az angyalokkal!...”


Tény, hogy nem szabad szeretnünk a bűnös hibáit és vétkeit. Ellenben szeretnünk kell az embert, mivel, jóllehet bűnös, továbbra is Isten teremtménye és képmása.
http://www.rakospalotaifoplebania.hu/taxonomy/term/6
A kereszt az a kereszteződés, ahol Isten és az ember mindig találkozhat.


A legnagyobb hatalom: önmagunknak parancsolni.

Seneca


A Sátán fegyvertára kifogyhatatlan, de az Úr Jézusé is.„Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.” (Jer 31,10)

Isten ítélete szétszórta Izráelt a babiloni fogságban. Van-e még remény a nép összegyűjtésére, a hazatérésre? Ez a próféta és sokak kérdése. Isten válaszában bocsánatot, új kezdetet ígér a benne bízóknak. Jézus jó pásztorként azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Ő utánamegy az egy eltévedt báránynak is, mert igazán szereti az övéit. Ahogy régen a választott népnek szólt az ígéret, úgy most az Istentől távol élő embert biztatja: Krisztus halála által új közösségre és oltalomra találhatunk a gyülekezetben.
(Gerőfiné dr. Brebovszky Éva)


Dicsőség, szent áldás, tisztesség
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,
Dicsőség, szent áldás, tisztesség.
A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az Élet a halálon úr lett.
A halál és élet harcra szállt.

Mit láttál, szent asszony, a sírnál?
Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét.
Mit láttál, szent asszony, a sírnál?
Fényes nap! Úradta ékes nap!
Isten adta nékünk, azért örvendezzünk.
Fényes nap! Úradta ékes nap!


„Eljön az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.” (Jer 31,31)

Kellett egy új egyezség, amely felülírta a korábbi megállapodást. Ez az új szövetség mennyivel tágabb ölelésű, mennyivel előnyösebb körülményeket kínál! Miért is van az, hogy Isten kinyújtott kezét még mindig kevesen veszik észre?
(Balogh Éva)


Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt azokért, akiknek szükségük van rám.


Boldog Kalkuttai Teréz


Ha szeretünk valakit, akkor szenvedéseiben is osztozni kívánunk.


Ismered az öröm tízparancsolatát? Íme:

 1.    Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt!
   2.    Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is!
  3.    Szívből ismételgesd: „Isten, aki engem szeret, mindig jelen van.”
   4.    Szüntelenül törekedj arra, hogy csak a jó oldalukat lásd az embereknek!
  5.    Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot!
    6.    Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ennél semmi sem nyomasztóbb!
   7.    Munkádat örömmel és vidáman végezd!
    8.    A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd!
    9.    A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz meg!
  10.                      Ha mindenütt az örömöt terjeszted, biztos lehetsz benne, hogy magad is rátalálsz.


Isten teremtő Isten, aki a nemlétből hozta elő a létezőket - szabad elhatározásából, szeretetből. Ha erre képes, akkor megteheti azt is, hogy fölkelti a porból mindazokat, akiket szeret. A Szeretet ugyanis nem olyan világot kíván, ahol nincs ott az, akit szeret.
Íme az Isten gyöngédsége és hatalma, íme az ő állandó vigasztalása ebben a mulandó világban.


Jézus nem annak lát bennünket, akik vagyunk, s akinek magunkat tartjuk, hanem a lehetőséget látja bennünk Isten ihletése, irányítása alatt.


Lelkünk gyógyulását abból láthatjuk, ha mindenben szükségét érezzük az orvosnak, mindinkább felismerjük bajainkat, s mind nagyobb mélységből kiáltunk Hozzá.
Oly sok fa törik le saját termésének súlyától, pedig a vad szelek sem bírták megroppantani.


 Minden öröm szabad nekünk, amit nem kell titkolnunk, s ami miatt később nem kell az önvád keserű könnyét hullatnunk.Nagyon gyanús, mikor valaki bűntudat nélkül járkál a világban s ugyanakkor örömről, hitről, növekedésről beszél.


SUGARAT HORDOK


Örök, dicső tekintetetedből,
én Istenem, fénylő Napom,
sugarat hordok a szívemben
sötét, ködös, nagy utamon.
A Te szemed reám tekintett:
Ím, az enyém is ég, ragyog.
Beboríthat mindent az éjjel:
Fényedből egy sugár vagyok.

Túrmezei Erzsébet


Szűz Mária! Testemet és lelkemet ma, mindennap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom! Neked ajánlom minden reménységemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a Te isteni Fiadnak szent akaratát teljesítsem.


Gonzága Szent Alajos


Tegnapon én Veled élni szűntem.
Újra kelőn Veled él, ki meghal!

Damaszkuszi Szent János